Abans de comprar un habitatge

Vols comprar un pis o una casa? És un pas important en la teva vida i abans de decidir-te has de tenir en compte uns quants factors molt importants…

Els nostres habitatges estan dissenyats amb la millor distribució, la màxima qualitat i confort. Seleccionem els millors entorns. La nostra prioritat és la teva qualitat de vida.

DESPESA

La despesa que et comportarà la hipoteca no ha de superar el 30 % – 35 % dels teus ingressos anuals. Has de calcular quins són aquests ingressos nets, dividir-los per dotze mesos i multiplicar-los per 0,3: aquesta seria la “mensualitat ideal” de la teva hipoteca. Cal pensar que pots tenir uns diners estalviats (el 30 % del valor de l’habitatge) que et poden facilitar les despeses inicials, que poden arribar a suposar entre un 10 % i un 12 % més del preu de l’habitatge (arres o paga i senyal, notari, registre, gestoria) i el 20 % del valor de l’habitatge, atès que una hipoteca només et donarà el 80 % del valor de taxació.

També has de tenir en compte la despesa mensual de la comunitat i el nombre de veïns.

ZONA

A més dels criteris emocionals, en escollir el lloc del teu habitatge has de sospesar els factors objectius com ara: l’accés i els mitjans de transport, les botigues, els centres comercials, els serveis d’alimentació i d’oci, els serveis sanitaris, guarderies, col·legis, instituts i universitats, si n’hi ha, i, per últim, els plans urbanístics o la construcció d’obres públiques a la zona que puguin beneficiar o perjudicar a l’habitatge i al seu entorn. Pots consultar aquest tipus d’informació a l’ajuntament pertinent.

HABITATGE

SUPERFÍCIE: veuràs que es consideren tres tipus de superfície: la superfície construïda inclou tots els m2 construïts, incloent-hi murs, bigues, envans, etc. La superfície útil reflecteix els m2 construïts, descomptant murs, bigues, envans i la meitat de m2 de terrasses. Aquesta és la part on veiem amb més exactitud els m2 de què disposem al nostre habitatge. Finalment, la superfície construïda reflecteix la quantitat total de m2, comptant també la part proporcional assignada de m2 de zones comunes, com ara, escales, entrada a l’edifici, etc.

CARACTERÍSTIQUES: 

Orientació: els habitatges exteriors reben molta llum natural. Els orientats cap a l’interior d’una illa, són mes silenciosos. Els orientats cap al sud, destaquen per la qualitat i quantitat de llum natural que reben.

Distribució: el nombre d’habitacions i de banys és essencial, així com disposar de trasters, armaris encastats o espais d’emmagatzematge i finestres exteriors a totes les estances i habitacions. Una òptima distribució on no es perdi espai útil en passadissos i zones de pas, més una disposició intel·ligent de les estances que permeti zones de descans tranquil·les i properes als banys, així com zones d’activitat àmplies i acollidores, són molt importants en un habitatge.

Acabats: la qualitat dels acabats és garantia de seguretat, solidesa i qualitat. Has d’observar la pintura, les rajoles, el parquet, els sòcols, les motllures…

Aigua, electricitat i climatització: s’ha de comprovar que les aixetes puguin obrir-se simultàniament sense que es perdi cabal d’aigua. Quant a l’electricitat, has de comprovar els endolls per a electrodomèstics, calefacció, aire condicionat i assegurar-te que disposen de presa de terra. Has de saber quin tipus d’instal·lació energètica té l’habitatge: gas natural, energia solar, aerotèrmia, elèctrica…, per a saber si compleix la normativa vigent i si disposa de calefacció i refrigeració. El més normal és que el venedor et faciliti el Certificat Energètic (CEE) o Certificat Energètic Previst (si l’habitatge no està acabat) que té assignat cada habitatge, per a calcular el cost energètic que et generarà.

Portes i finestres: han de proporcionar llum, ventilació, visibilitat i vistes, i aïllament tèrmic i acústic per a la vostra comoditat i per a estalviar energia.

Garatge: un factor important a tenir en compte és disposar de garatge al costat de l’habitatge. Hauràs de valorar si els seus m2 són suficients per al teu vehicle, si és de fàcil ús per a poder aparcar i si té accés directe fins al teu habitatge. El garatge és també una finca, és a dir, és un espai de caràcter urbà i un immoble a efectes del Registre de la Propietat. La plaça de garatge es pot trobar en dues situacions jurídiques distintes: pot ser un annex inseparable de l’habitatge (en aquest cas, pel fet de ser propietari de l’habitatge en seràs de la plaça de garatge), o una finca registral independent i la compra de la qual, per tant, s’hagi de fer per separat.

ABANS DE COMPRAR

1- Cal comprovar a l’ajuntament que la zona no està afectada per futurs plans urbanístics

2- Cal comprovar al Registre de la Propietat que el venedor és el propietari de l’habitatge i que aquest no està gravat (hipotecat o amb algun altre dret, com ara anotacions d’embargament, condicions resolutòries, drets d’usdefruit, arrendaments, opcions de compra, etc.) i que està lliure de càrregues (al corrent dels pagaments d’impostos, taxes, censos, embargaments judicials, etc.).

3- Assegurança de danys, si l’habitatge és nou o està en construcció, ¿ha contractat el promotor una assegurança de danys pels possibles defectes estructurals de l’edifici? Sol·licita la pòlissa del contracte completada amb el document que acrediti la seva entrada en vigor legitimada notarialment.

4- Quan es compra sobre plànol: Cal consultar en el Registre Mercantil la inscripció de la societat, els càrrecs d’administració, apoderats i estatuts.

IMPOSTOS

Els propietaris d’habitatges paguen un impost per aquests: és l’Impost sobre Béns Immobles (IBI). Comprova que està al corrent dels pagaments, ja que l’habitatge respon de les dues últimes anualitats immediates. La referència cadastral és obligatòria en l’escriptura i necessària per a la inscripció en el Registre de la Propietat.

IVA: Per un habitatge de nova construcció s’haurà de pagar el 10 % de l’IVA sobre el preu de venda. Si es tracta d’un altre tipus d’immoble, l’IVA és del 21 %.

AJD: Si es tracta d’un habitatge de nova construcció, s’haurà de pagar l’impost d’Actes Jurídics Documentats (AJD), el tipus del qual oscil·la segons la comunitat autònoma, entre l’1 % i l’1,5 %.

CONTRACTE:

Si es tracta d’un habitatge en construcció, el comprador té dret a exigir un aval per la quantitat lliurada perquè, en cas que no es compleixi el termini convingut per al lliurament de l’immoble, la hi retornin juntament amb els interessos que li corresponguin.